Logo Bulaja naklada
The Cat Time Stories
 

O NAMA
NOVOSTI
izdanja
NAGRADE
KONTAKTI
REGISTRACIJA
DOWNLOADS
WEB SHOP
ENGLISH

Crta

Stup povratak na "Klasike I"
Impresum

Nakladnik:
logomb.gif (3512 bytes)
Zagreb, Radnički dol 8
tel: 01/4851170; 01/4851171
; 0800 285252; fax: 01/4823357
0800/BULAJA / info@bulaja.com  / 
www.bulaja.com

Za nakladnika:

     Zvonimir Bulaja
Urednik:
     Zvonimir Bulaja
Dizajn i izrada sučelja:
     Helena Bulaja
Unos (skeniranje):
     Helena Bulaja, Zvonimir Bulaja, Vjeran Mišurac, Darko Prolić
Korektura:
     Ivan Bulaja, Toni Bulaja, Zvonimir Bulaja, Jasna Crnčić, Marijana Madunić, Vjeran Mišurac, Nataša Polgar, Darko Prolić, Biserka Veljak, Jakov Vilović, Sonja Zorko

CrtaPosebno zahvaljujemo g. Miroslavu Vukmaniću

Zahvaljujemo autorima Malog leksikona hrvatske književnosti, Vlahi Bogišiću, Ladi Čale Feldman, Deanu Dudi i Ivici Matičeviću, na stručnoj pomoći i suradnji pri sastavljanju bilješki o piscima.

Prilikom izrade rječnikâ i tumačâ imenâ uz pojedina djela, konzultirana su sljedeća izdanja:

  • Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1984.
  • Vladimir Anić: Rječnik hrvatskog jezika, 2. dopunjeno izdanje, Novi Liber, Zagreb, 1996.
  • Akademijin rječnik, JAZU, Zagreb, 1904-1910.
  • Opća enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, 1982.
  • Likovna enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, 1966.
  • Abdulah Škaljić: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo, 61989.
  • Rječnici u ediciji Pet stoljeća hrvatske književnosti

Pri izradi ovog CD-ROM-a uložen je maksimalni mogući trud i pažnja, te su svi uključeni materijali pažljivo kontrolirani, korigirani i testirani. Međutim, ALT F4 d.o.o. i autori ne mogu biti odgovorni za bilo kakve štete, izravne i neizravne, prouzročene upotrebom ovog CD-ROM-a ili uključenog softvera, odnosno pogreškama u pojedinim tekstovima (nekompletni, netočni ili oštećeni podaci, greške pri unosu, povreda autorskih prava ili drugih propisa o intelektualnom vlasništvu).

Tisak: Sony DADC Austria AG

ISBN: 953-6737-00-0

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Microsoft Internet Explorer and MS-DOS are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation. Apple, Mac and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 1999. ALT F4 d.o.o. Sva prava pridržana.

...Crta
povratak na "Klasike I"
Crta

 

1 knjiga 1 kunu